ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HATÁLYOS: 2023. január 1.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ

Siteri Gergő egyéni vállalkozó és Ásztai Lili egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

I. Kapcsolati adatok:
 • Teljes jogi név: Siteri Gergő EV.
 • E-mail cím: gergo@siliciummarketing.hu
 • Székhely: 3534, Miskolc, Árpád út 48. 9/1.
 
II. Kapcsolati adatok:
 • Teljes jogi név: Ásztai Lili EV.
 • E-mail cím: lili@siliciummarketing.hu
 • Székhely: 3534, Miskolc, Árpád út 48. 9/1.

3. FOGALMAK MAGYARÁZATA

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elve

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEINK

5.1. SSL tanúsítvány (Let’s Encrypt Authority) használata: Ez arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. Ezáltal kizárjuk az adatok kiszivárgásának lehetőségét: személyes adatok, bankkártya adatok, stb.

5.2. iThemes Security Pro WordPress bővítmény használata: Ennek segítségével a weboldalon elleni támadásokat küszöböljük ki és védjük a Felhasználók által megadott adatokat.

5.3. Az adatbázisunkban az adatokat pszeudonimizált módon tároljuk, amely lehetővé teszi, hogy külső fél számára olvashatatlanok legyenek ezek az adatok.

5.4. Egy külön erre a célra létrehozott űrlapon keresztül biztosítjuk a Felhasználóinknak, hogy személyes adataik módosítását vagy törlését indítványozzák. (Az űrlap 11. pontban található)

Az üzleti tevékenységünk zavartalan működéséhez külső partnereink számára is biztosítanunk kell szükségesszerű Felhasználói adatokat:

 • Tárhely szolgáltató a Webáruház működéséhez.
 • IT szolgáltatók karbantartáshoz, hibaelhárításhoz.
 • Online fizetés elősegítő szolgáltatók a biztonságos online vásárláshoz.
 • Külső logisztikai partner a termékek kiszállítására.
 • Külső szakértők: Könyvelő, Ügyvéd, Üzleti tanácsadó stb.
 • Kormányzati szervek, amelyek a Webáruház üzleti tevékenységéről kérnek adatokat.
 • Hírlevél küldő szoftver marketing célú üzenetek eljuttatására.

Webáruházunk kizárólag olyan partnerekkel dolgozik együtt, akik maradéktalanul megfelelnek az EU-s GDPR törvény előírásainak.

Nemzetközi Adattovábbítás 

5.5. A gördülékeny üzletmenet érdekében a Felhasználók adatait szükséges továbbítani az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

5.6. Előfordul, hogy a külsős partnerek nem biztosítanak hasonlóan magas szintű védelmet a felhasználói adatoknak. Viszont a megfelelő biztonsági feltételek megfelelősége nélkül az EU törvények tiltják az adatok továbbítását.

5.7. Adatszivárgás esetén megteszünk minden óvintézkedést, amit a 4. pont részletesen taglal. Ezért kizárólag csak olyan EU-n kívüli országoknak adunk át adatot, akik mindent megtesznek, hogy betartsák EU-US Privacy Shield jogi követelményeit.

Külső weboldal irányuló linkek

5.8. A Felhasználói élmény fokozása érdekében a Webáruház egyes tartalmainál megtalálhatóak olyan weboldal linkek, amik nem a Webáruház más aloldalára irányul. Továbbá megtalálhatóan a Webáruház oldalba ágyazva, olyan kódsorok, amik külső partnertől igénybe vett szolgáltatások működéséhez szükségesek.

5.9. A külső linkek használata lehetővé teszi más weboldalnak, hogy információkat gyűjtsenek a Felhasználókról.

A Felhasználókat értesítjük, hogy nem vállalunk felelősséget külső weboldal linkeket működtető Szolgáltatók adatvédelmi megfelelőségéért. 

6. TITOKTARTÁS

6.1. Az üzleti konzultációk tartalma (online vagy személyes) teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét, illetve a konzultációval kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. 

Amennyiben a jelen titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. 

A titoktartási kötelezettség a konzultáció megtartását követő 5 évig áll fenn.

7. MARKETING ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

7.1. Adatkezelési jogalapnak számítanak a következő események:

 • Bárminemű érdeklődés kifejezése a szolgáltatásaink vagy termékeink felé.
 • A Felhasználó vásárolt a Webáruházból vagy igénybe vette Szolgáltatás valamelyikét.
 • A Webáruház weboldalának online megtekintése.
 • A Webáruházhoz tartozó Facebook üzleti oldal meglátogatása.
 • A Felhasználó kifejezett hozzájárulása. (Hírlevél feliratkozás)

7.2. Marketing kommunikációnk során az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján, vagyis csak akkor küldünk számunkra marketing-célú üzeneket, ha ezekhez hozzájárultak vagy vásároltak tőlünk.

7.3. A Felhasználónak joga van bármikor felfüggeszteni a hozzájárulást a hírlevelek alján található “leiratkozás”-ra felszólító hivatkozás megnyomásával, vagy kérheti az Webáruházban található, speciális erre a célra létrehozott űrlap segítségével.

8. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓNKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 
HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
 
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 • Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 • Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
 • A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 
(a) Hírlevél küldés: MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located in the EEA, UK and Switzerland; or
 
(b) Webanalitikai mérések: Google Analytics 
 

9. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

SZÁLLÍTÁS

FoxPost Zrt.

 • Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • Web: www.foxpost.hu
 • Email: info@foxpost.hu
Magyar Posta ZRT.
 • Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Web: www.posta.hu
 • Elérhetőségek: PDF

Tevékenység: futárszolgálat, csomagfeladás, automatába, házhozszállítással; csomagátvétel; csomagvisszaküldés.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 • Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: RACKFOREST KFT.

 • Cím: 1132 Budapest,
 • Victor Hugo u. 18-22.
 • Adószám: 14671858-2-41
 • E-mail: info@rackforest.hu

Tevékenység: webáruház rendszer szolgáltató, tárhelyszolgáltató

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

Online fizetés

A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Barion címzett megnevezése és elérhetősége:

 • Barion Payment Zrt.
 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Email: hello@barion.com
 • Telefonszám: 06 1 464 70 99

Stripe címzett megnevezése és elérhetősége:

 • Stripe, Inc.
 • Székhely: 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA
 • Elérhetősége: privacy@stripe.com
 • Kapcsolati űrlap: https://support.stripe.com/contact/

Tevékenység: online bankkártya elfogadási rendszer biztosítása

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 • Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

10. FELHASZNÁLÓK JOGAI

A General Data Protection Regulation (GDPR) nevű törvény az alábbi jogokat biztosítja a Felhasználóknak (érintetteknek):

10.1. Az érintett tájékoztatása: A Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának egyértelműnek és közérhetőnek kell lennie.

10.2. Az érintett hozzáférése a kezelt személyes adatokhoz: Az érintett bármikor hozzáférést kérhet a személyes adatainak kezeléséhez, módosításához és helyesbítéséhez egyaránt.

10.3. Törléshez való jog: Az érintett bármikor kérheti adatainak törlését, amelyek egyben az “elfeledtetéshez való jogot” is jelenti. Ezért az adatokat úgy kell törölni, hogy azt a későbbiekben ne lehessen helyreállítani.

10.4. Korlátozáshoz való jog: Az érintettnek joga van adatainak korlátozásához abban az esetben ha, az adatok pontosságát vita tárgyát képezheti, az adatkezelés egyértelműen jogellenes, vagy az érintett igényli az adataihoz való hozzáférést.

10.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult, hogy a róla tárolt személyes adatokat számítógéppel olvasható formátumba kapja meg, ha arra igényt tart.

11. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

12. ADATMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

12.1. A Felhasználónak joga van információt kérnie a róla tárolt adatokról. Ilyen igény esetén egy elektronikus másolati példányt küldünk a felhasználónak, amit kérés esetén 14 munkanapon belül teljesítünk.

12.2. A Szolgáltató adatmódosító kérelem benyújtására egy speciális, direkt erre a célra készített űrlapot készített, amit az adatok kiadása előtt a személyazonosság bizonyítása miatt köteles kitölteni a Felhasználó.

ADATMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM ŰRLAP

13. BARION PIXEL HASZNÁLATA

13.1 Barion Pixel

Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

13.2 Barion Pixel Alap Verzió

A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

13.3 Barion Pixel Teljes Verzió

A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára.

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI / PANASZKEZELÉS

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről